Περιβάλλον-Ενέργεια

 • Περιβαλλοντική προστασία,
 • Διάδοση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
 • Διάδοση «καθαρών» συστημάτων μεταφορών,
 • Ασφαλής και λυσιτελής χρήση περιβαλλοντικών πηγών,
 • Ενημέρωση και προώθηση δράσεων σχετικών με τις περιβαλλοντικές καταστροφές,
 • Βιώσιμος και εναλλακτικός τουρισμός,

Ασφάλεια στην κοινωνία της πληροφορίας

 • Δημιουργία σύγχρονης κουλτούρας που να εστιάζει στον άνθρωπο όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μοντέρνων πηγών πληροφόρησης,
 • Ασφάλεια διαδικτύου και προώθηση δράσεων για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών από τους «ηλεκτρονικούς κινδύνους»,
 • Διάσωση και διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής,

Εκπαίδευση-Έρευνα-Εργασία

 • Υποστήριξη της κινητικότητας και της συνεργασίας των επιστημόνων ή/και ερευνητών,
 • Προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών σε θέματα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, επιστήμη των μηχανικών και μαθηματικά),
 • Υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στην εργασιακή διαδικασία,
 • Προώθηση της χρήσης καινοτόμων διαδραστικών εργαλείων βιωματικής εκμάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής,

Μεταφορές

 • Οικονομικότερες, αποδοτικότερες και ασφαλέστερες μεταφορές ανθρώπων και αγαθών,
 • Ασφάλεια μεταφορών (χερσαίες, θαλάσσιες, εναέριες),
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θύματα ατυχημάτων μεταφορών,
 • Bελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο με σκοπό την ασφαλέστερη μετακίνηση και ζωή στην πόλη,
 • Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την εκπαίδευση εμποδιζόμενων ατόμων (λόγω σωματικών ή ψυχολογικών αδυναμιών) στη μετακίνηση,

Καθημερινή ζωή

 • Προώθηση του πολιτισμού της καθημερινότητας για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής,
 • Προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής ως καθημερινή πρακτική στη λογική «κάλλιοντο προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν», με χρήση σύγχρονων μεθόδων από τους κλάδους της ιατρικής, της βιολογίας, της χημείας και της πληροφορικής,
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και στην καθημερινή ζωή με έμφαση στην πρόληψη των ατυχημάτων κάθε είδους.

Σύγχρονα προβλήματα 

 • Πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού, αστικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος από εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες,
 • Αντιμετώπιση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, του σχολικού εκφοβισμού και προστασία ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και προσφύγων