Τι Κάνουμε

  • Δραστηριότητες εξωστρέφειας και διάδοσης των παραπάνω αναφερόμενωνσκοπών, αλλά και στήριξη παρόμοιων σκοπών άλλων οργανώσεων μέσω παραγωγής οπτικοακουστικών έργων,
  • Συνέργειες με θεσμικούς παράγοντες, stakeholders και την κοινωνία των πολιτώνγια την επί του πρακτέου δημιουργία ενός νέου κοινωνικού οικοσυστήματος ασφαλούς διαβίωσης,
  • Εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις επιμορφωτικού χαρακτήρα,
  • Αυτόνομες δράσεις και παρεμβάσεις ερευνητικού, πολιτιστικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και συμμετοχή με προγράμματα δράσεων σε τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα,
  • Παροχή συμβουλευτικού έργου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικού με τα παραπάνω αντικείμενα,
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών σχετικών των προαναφερόμενων σκοπών.